पाँज़ा हज़ारा मर्दा बे खलाऊणा

यीशु प्रचारा करणे री तणी होरी कई अलग-अलग नगरा में लोका सखाऊण री तणी आपणे चेले भेजी | तेहुकि चेले फिरी करे ज़ोह कुछ त्याहे ज़ोह कुछ

करू तिही, सह यीशु बे खोजू | यीशु किस्ती पेंदे चढ़ी करे तखा का कासु सुनसान ज़ाघा बे , एकान्ता में नाहणे बे त्याह बोलू |तेबा त्या एकु किस्ती में बेठे होर झिला री दूजी फेरा बे नाठे |

बहू लोके यीशु होर तेऊ रे चेले किस्ती में हेरी होर सब नगरा का कठे होई करे तखा बे पैदल ठुरी होर त्याह का पहिले पूजी | जेबा यीशु होर तेऊ रे चेले तखे पूजी तेबा लोका र एक बढ़अ छुंड पहिले का ही त्याह न्याहल़े लागे दे तिही |

भिड़ा में पाँज़ हज़ार मर्द तिही ,ज़ासु में बेटढ़ी होर शोहरू री गिनती नाईं तिही | यीशु लोका री बड़ी भीड़ हेरी होर त्याह पेंदे दया आई |किबेकि त्या त्याह भेड़ा रे बराबर तिही ज़ासकअ कोई फुआल नाईं हो | होर त्या बे बहू गला सखाऊदअ लागअ , होर ज़ोह लोका ठीक हूँणा चाहंदा तिही त्या ठीक करी |

ज़ेबा दिहाड़ बहू ढल़ु , तेबा तेऊ रे चेले तेऊ सेटा इच्छी करे बोलदे लागे , "अखे देर होई छेकी होर कोई नगर नेढ़ नाईं आंधअ | त्याह बिदा कर कि त्या आपु बे कुछ खाणे बे लई आणे |”

पर यीशु चेले बे बोलू , ” तमे ही त्याह बे खाणे बे देआ |” त्याहे तेऊ बे बोलू कैह "हामे एढा केढ़े करी सका "? हामा सेटा सीधी पाँज़ रोटी होर दुई होछी माछी साहा |”

तेबा यीशु आपणे चेले बे बोलू कि सभी लोका हरे घाहू पेंदे पज़ाह-पज़ाह री घेढ़ी में बश्यागा |

यीशु त्या पाँज़ रोटी होर दुई माछी चुआकी होर सर्गा फेरा बे हेरू ,होर रोटी बे दईबा रा धन्याबाद करू |

यीशु रोटी होर माछी चोड़ी-2 करे चेले बे दिनी कि त्या लोका बे दे | चेले रोटी होर माछी सभी बे बांडी, होर रोटी होर माछी थोड़ी नाईं होई | सभे खाई करे रजी |

ज़ोह रोटी (खाणा बचू) बची तिही तेता में चेले टुकड़े री बारह टोकरी भरी करे चुआकी , होर कुछ माछी का भी | सारा खाणा पाँज़ा रोटी होर दुई माछी का आउआ तिही |

यह बाइबला री कथा का साहा : मत्ती 14:13-21, मरकुस6 : 31-41 ,लूका 9 : 10-17 , युहन्ना 6 : 5-15